Skip to content

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Samenwerking schoolbesturen

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er vanaf nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. In Amsterdam Zuidoost werken de basisscholen al jaren intensief samen. Ook als het gaat om passend onderwijs. Als eerste in Amsterdam sloten de schoolbesturen in Zuidoost op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. Dit convenant is inmiddels verlengd tot en met schooljaar 2019/2020. Het ziet ernaar uit dat ook na dit schooljaar de samenwerking gecontinueerd zal worden.

Als ouder, leerkracht, IB’er, directeur of andere betrokkene bij het basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost kun je op deze pagina relevante informatie vinden, over extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs.  Ook staat hier de nodige informatie voor ouders bij het vergaren van kennis over (extra) ondersteuning voor hun kind en andere belangrijke feiten over passend onderwijs. De volgende onderwerpen komen op deze pagina o.a aan bod: 

  • Landelijk beleid passend onderwijs 
  • Samenwerkingsverband 
  • Ondersteuningsplan 
  • Verbinding met jeugdzorg Amsterdam 

Landelijk beleid passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. 

Dit is waar passend onderwijs over gaat. Op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt actuele informatie over passend onderwijs aangeboden, inclusief informatie over de zorgplicht van scholen. Hier vind je o.a. blogs en video’s van scholen over hun ervaring met passend onderwijs en de toolkit voor scholen. 

 

 

Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam – Diemen

Het samenwerkingsverband is een vereniging waarvan alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen lid zijn. Het bestaat uit 47 schoolbesturen met in totaal 243 scholen. Op de website van het samenwerkingsverband vind je informatie over de organisatie, maar ook over de manier waarop passend onderwijs in Amsterdam wordt vormgegeven.


Als een reguliere school aantoonbaar onvoldoende extra ondersteuning kan bieden voor een leerling, dan kan de school – in overleg met ouders – een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deze aanvragen kunnen niet bij het adviesloket gedaan worden, maar worden gedaan bij het Samenwerkingsverband Amsterdam – Diemen. Meer inhoudelijke  informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam – Diemen. Een orthopedagoog van het adviesloket kan eventueel met u meedenken en/of adviseren.

 

 

B8EC836F-EB35-4A9E-AB03-363A4AE64137

Ondersteuningsplan 2016 – 2020

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document, dat opgesteld wordt door het SWV Amsterdam – Diemen. Elke vier jaar wordt er een nieuw ondersteuningsplan opgesteld  en vastgesteld. In de loop van 2020 zal het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende 4 jaren worden vastgesteld. Het geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs voor Amsterdam en Diemen vormgeeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. Via de onderstaande link komt u bij het huidige ondersteuningsplan.

 

 

Verbinding met jeugdzorg in Amsterdam

Landelijk overheerst het beeld dat passend onderwijs er vooral toe zou leiden dat veel leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs komen. Dat mag voor bepaalde delen van het land gelden, voor Amsterdam is het niet van toepassing. In Amsterdam gaan al jaren relatief weinig kinderen naar het speciaal onderwijs. Het beleid is erop gericht dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs gelijk blijft. Het aantal groeit de laatste jaren licht.

Om de jeugdhulp goed op het onderwijs te laten aansluiten, hebben de gemeente en het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over de aansluiting en de implementatie van ouder- en kindteams op scholen.

Professionalisering & deskundigheidsbevordering

Wat:
Directies, IB’ers en leerkrachten op diverse gebieden van passend onderwijs zodanig toerusten dat passend onderwijs in het reguliere onderwijs steeds meer gerealiseerd kan worden. De kwaliteit van onderwijs en van leerkrachten staat hierbij voorop. Professionalisering & deskundigheidsbevordering richt zich op kennis, vaardigheden en gedrag.

Hoe:
Er wordt jaarlijks een vraaggericht professionaliseringsprogramma opgesteld en uitgevoerd, waaraan leerkrachten en IB’ers kunnen deelnemen. Er zijn workshops en/of events voor leerkrachten, overleggen van IB’ers en 2 keer per jaar zijn er wijkoverleggen waar medewerkers van de scholen en zorgpartners voor uitgenodigd worden, met als doel elkaars werkwijze te kennen, elkaar persoonlijk te kennen en daarmee de samenwerking in de wijk te bevorderen.

Advies en begeleiding

Ouders kunnen voor advies rechtstreeks terecht bij het adviesloket. Ouders kunnen zelf geen arrangement aanvragen voor hun kind. Dat loopt altijd via de school (school is de aanvrager), maar gebeurt wel in overleg met ouders.

Scholen krijgen van het Adviesloket directe, concrete ondersteuning aangeboden bij complexere, kindgerelateerde zorgvragen. De ondersteuning is zodanig georganiseerd dat snel en adequaat wordt gehandeld en kennis en/of vaardigheden zoveel mogelijk worden overgedragen. Er kan advies gevraagd worden aan één van de orthopedagogen, en er kunnen arrangementen aangevraagd worden, bovenop de basisondersteuning die de school zelf al biedt. School levert informatie via het systeem Kindkans. In het systeem kan informatie vanuit het leerlingvolgsysteem -alleen met toestemming van de ouders- rechtstreeks geleverd worden aan het loket.