Talentacademie Zuidoost

Voorbereiding en co÷rdinatie

.

Een belangrijk doel van de basisscholen en schoolbesturen in Zuidoost is dat leerlingen zich maximaal ontplooien en goed voorbereid de overstap naar het VO maken. Ter ondersteuning daarvan start het Projectenbureau, op verzoek van de schoolbesturen PO in Zuidoost, daarom met een aanpak PO naar VO. We doen dat onder de noemer Talentacademie Zuidoost. Ook het stadsdeel is enthousiast en heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Talentacademie Zuidoost.

 

Achtergrond

De overgang van het PO naar het VO is een bepalend moment in de schoolloopbaan. Juist voor kinderen die van huis uit minder ondersteuning en begeleiding krijgen, vormt die overgang een risico. Onderzoek laat zien dat leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten maar met een verschillende achtergrond heel andere onderwijsloopbanen hebben.

De Inspectie van het Onderwijs constateerde in het Onderwijsverslagen van 2016 en 2017 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Daarnaast blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Het percentage laagopgeleiden ouders is hoog in Zuidoost en uit cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat het vaker voorkomt dat leerlingen afstromen.

 

Wat gaan we doen?
Vanaf
groep 7 krijgen leerlingen de mogelijkheid in te stromen in de Talentacademie Zuidoost. De Talentacademie is een samenhangend - voor een groot deel - naschools programma dat gericht is op identiteitsontwikkeling en brede oriëntatie op de wereld, extra effectieve leertijd en het opdoen van succeservaringen. In het programma werken wij met voor de leerlingen herkenbare, positieve rolmodellen. Het programma wordt in overleg met de basisschool vastgesteld en bestaat uit de volgende onderdelen:

·  Mentoraat

·  Talentontwikkeling in uitdagende naschoolse activiteiten

·  Leerlabs

·  Oriëntatie op schoolkeuze

Ouders worden bij het programma betrokken.

De Talentacademie Zuidoost maakt onderdeel uit van de Brede School Zuidoost.

 

Voor leerlingen die in Zuidoost naar het voortgezet onderwijs gaan, loopt de Talentacademie door tot in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

 

Onderdeel van de aanpak PO-VO is ook kennisuitwisseling tussen leraren in de bovenbouw van de basisschool en leraren uit het voortgezet onderwijs in Zuidoost.

 

Met twee basisscholen wordt na de meivakantie 2018 een start gemaakt met uitproberen van het aanbod voor leerlingen in groep 7. Daarnaast start na de meivakantie een deel van de leerlingen uit groep 8 van twee basisscholen met een samenhangend programma dat volgend jaar zal doorlopen in het eerste leerjaar van de OSB. De ervaringen die bij deze voorlopers worden opgedaan, worden meegenomen in de verdere uitwerking van de Talentacademie.

 

Feiten en cijfers

Om een goede aanpak op te bouwen is het belangrijk om kennis te hebben van de feiten en cijfers en die goed te gebruiken bij de opbouw van de aanpak en de uitvoering van de aanpak. Onderzoek en vragen stellen aan leraren en leerlingen maakt vast onderdeel uit van de aanpak PO - VO. Hoe is de doorstroom van PO naar VO? Waar gaan onze leerlingen naar toe na de basisschool? Hoe doen zij het na de eerste twee jaren in het VO? Waar hebben leerlingen behoefte aan in de eerste jaren van het VO?  Hoe lichten de basisscholen leerlingen en ouders voor over het VO? Wat voor activiteiten ondernemen leraren groep 7 en 8 om hun leerlingen voor te bereiden op de overstap naar het VO?

 

Aanbod dit schooljaar

Doordat wij extra middelen van het stadsdeel hebben gekregen, kunnen wij voor dit schooljaar de uitgewerkte lessenreeks, de bijbehorende handleiding en leerlingboekjes van het leerlab “Naar de brugklas” aanbieden aan alle groepen 8. De leerkrachten uit groep 8 kunnen deze lessen inzetten in het schoolse programma tot de zomer.

 

Meer informatie:

Nathalie Bremer (directeur Projectenbureau) of

Jillian Emanuels (projectleider Talentacademie)

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

(020) 600 13 41