Nieuwkomersproject Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

.

Het Nieuwkomersproject Zuidoost biedt eerste opvang onderwijs aan leerlingen die uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken en verstaan. Gedurende ongeveer een jaar wordt intensief gewerkt aan de mondelinge en schriftelijke (Nederlandse) taalvaardigheid van de leerlingen. Ook wordt aandacht besteed aan andere vakken, zoals (begrijpend) lezen en rekenen.

Nieuwkomers zijn leerlingen met tijdelijke specifieke onderwijsbehoeften. De specifieke ondersteuning is erop gericht dat nieuwkomers zo snel mogelijk aan kunnen sluiten op het reguliere onderwijsprogramma van leeftijdgenoten. Het doel van het onderwijs in het Nieuwkomersproject is daarom dat de leerling na één jaar eerste opvangonderwijs zo goed mogelijk in staat is het reguliere onderwijs te volgen. De leervorderingen worden gemeten met een voor deze doelgroep ontwikkeld leerlingvolgsysteem. De resultaten worden opgenomen in de jaarlijkse voort­gangs­rapportage. De methodiek Mondeling Nederlands Nieuw voor 1e opvangonderwijs vormt de basis van het onderwijs, aangevuld met andere methodieken voor nieuwkomers en met reguliere methodes.

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor nieuwkomersonderwijs, wordt hij of zij ingeschreven op de basisschool met de opvanglocatie. Na een jaar keert de leerling terug naar de school die de leerling heeft aangemeld, de stamschool. De noodzakelijke aansluiting op de tussendoelen in een bepaald leerjaar kan niet op alle leerlijnen binnen één schooljaar worden gerealiseerd . Vervolgopvang is veelal noodzakelijk en wordt op de stamschool verzorgd. Hiervoor maakt de stamschool op basis van de uitstroomrapportage en het advies van de opvangleerkracht een individueel handelingsplan op die leerlijnen waar nog hiaten zijn.

Het Nieuwkomersproject  omvat  de volgende onderdelen:
- Centrale aanmelding, plaatsing en registratie van leerlingen;
- Verzorging van eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers;
- Kwaliteitszorg van het onderwijs aan nieuwkomers;
- Huisvesting van de opvanggroepen;
- Informatievoorziening aan ouders;

Organisatie
Het Nieuwkomersproject Zuidoost is een voorziening voor alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Het wordt uitgevoerd op en door vier basisscholen: Bijlmerhorst, Holendrechtschool, Knotwilg en Samenspel. Het project wordt gecoördineerd door het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost. Het Projectenbureau legt verantwoording af over de activiteiten in BOOZ (Bestuurlijk Overleg Onderwijs Zuidoost) en is betrokken bij alle onderdelen van het project.  

Criteria voor plaatsing in een nieuwkomersgroep
- de leerling spreekt niet of nauwelijks Nederlands, én
- én de leerling is korter dan één jaar in Nederland, én
- én de leerling is minimaal 6 jaar

6-jarigen

Voor een nieuwkomer die bij aanmelding op de stamschool (eerste school van aanmelding) nog 6 jaar moet worden of net 6 is geworden, is voor de beslissing tot plaatsing in een nieuwkomersgroep altijd overleg nodig. 

Het ontwikkelingsniveau van de leerling van enkele basisvaardigheden is bepalend voor plaatsing in een nieuwkomersgroep. Komt een 6-jarige niet in aanmerking voor plaatsing in een nieuwkomersgroep, dan dient het kind geplaatst te worden in een reguliere groep 2 van de stamschool. Een nieuwkomer die in de loop van het schooljaar in groep 2 is geplaatst, kan onder bepaalde voorwaarden in het daaropvolgende schooljaar alsnog in een nieuwkomersgroep worden geplaatst. Neem voor afspraken hierover contact op met de coördinator (rhogerwerf@ppozo.nl).
ss

Procedure aanmelding (door stamschool)

 1.     U voert een intakegesprek met de ouders en informeert de ouders over de nieuwkomersopvang. U legt de ouders uit dat hun kind na een jaar nieuwkomersonderwijs weer bij u op school terugkomt.
2. U neemt contact op met de projectcoördinator Nieuwkomersproject (rhogerwerf@ppozo.nl) en geeft de gegevens van de leerling door: naam, geboortedatum, land van herkomst, datum in Nederland, adres en telefoonnummer ouders.
3. De projectcoördinator geeft zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) aan u door welke opvanggroep plaats heeft en wanneer ouders en leerling daar worden verwacht. De coördinator kan u ook verzoeken om zelf een afspraak voor inschrijving in de nieuwkomersklas te maken voor de ouders.
4. U informeert de ouders naar welke opvangklas hun kind zal gaan en legt hen uit hoe ze daar kunnen komen.
5.

U vult het Aanmeldformulier Nieuwkomers in en geeft het indien mogelijk direct aan de ouders mee. Zij geven het vervolgens af aan de directie van de opvanglocatie. 
U kunt het aanmeldformulier ook mailen naar de projectcoördinator.

NB Aanmelding voor bovenbouw kan zonder aanmeldformulier.

6.

Het aanmeldformulier is voor het Nieuwkomersproject de bevestiging dat uw school stamschool is voor deze leerling. U hoeft de leerling niet in uw eigen leerlingenadministratie in te voeren. Wel dient u rekening te houden met de terugplaatsing van de leerling na gemiddeld 40 weken Nieuwkomersopvang. U kunt hiervoor een kopie van het aanmeldformulier gebruiken. 

NBOuders moeten een identiteitsbewijs en eventuele verblijfspapieren van henzelf en hun zoon/dochter meenemen naar de Nieuwkomersgroep.

7. Stuur in geen geval de ouders direct door naar opvangschool of naar het Projectenbureau.


Nieuwkomersgroepen in het schooljaar 2017-2018

Het Nieuwkomersproject Basisonderwijs Amsterdam Zuidoost bestaat uit opvanggroepen voor nieuwkomers van verschillende leeftijden:

Nieuwkomers van 6 - 10 jaar (max. leeftijd bij plaatsing 10 jaar + 6 maanden), middenbouw, leerjaren 3 t/m 6) 
Knotwilg Patricia Odinot-Stevens
(directeur)
Vreeswijkpad 5-9 020 - 697 35 10
Samenspel Patricia Kuiper
(coördinator NK-groepen Samenspel)           
Kantershof 636 
                           
020 - 416 51 95    
Bijlmerhorst Bart Vervoort (directeur) of
Ivy Baarn (administratie)
EGoli 12 

020 - 690 81 86
Holendrechtschool Gerda Langerveld
(leerkracht en coördinator nieuwkomersgroep) 
Holendrechtplein
39-40
020 - 453 15 49
Nieuwkomers van 10,5 - 12 jaar, bovenbouw (leerjaren 7 en 8) 
Holendrechtschool Gerda Langerveld
(leerkracht en coördinator nieuwkomersgroep) 
Holendrechtplein
39-40 

020 - 453 15 49
Bijlmerhorst Bart Vervoort (directeur) of
Ivy Baarn (administratie)
EGoli 12 

020 - 690 81 86
       
Nieuwkomers > 12 jaar      
Nieuwkomers die bij aanmelding >12 jaar zijn, gaan in principe naar het voortgezet onderwijs.
In overleg met coördinator en opvangschool kunnen jonge 12-jarigen, indien er plek is, in één van
de bovenbouwgroepen worden opgevangen.
Aanmeldpunt Nieuwkomers
Mundus College
Denise:
020 - 585 48 54
website  
Aanmeldpunt Nieuwkomers  
Montessori College Oost (MCO):   
Albert Stavast:
020 - 597 98 99
website  

Wat te doen als er een wachtlijst is voor de nieuwkomersgroep?

De groepsgrootte van de nieuwkomersgroep is maximaal 15 leerlingen. Als de groepen vol zijn, kunnen nieuwkomers tijdelijk niet worden geplaatst. In dat geval krijgt u van de coördinator het verzoek om de leerling tijdelijk in een reguliere groep te plaatsen. De coördinator houdt u regelmatig op de hoogte over de lengte van de wachtlijst en prognose over de duur van deze tijdelijke opvang. Gedurende de periode dat de leerling op de wachtlijst staat, kunt u de leerling wél in uw leerlingenadministratie inschrijven.

Wilt u als school waar de nieuwkomer tijdelijk geplaatst is, hulp voor uw leerkracht en IB-er om de eerste opvang goed te organiseren? Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de coördinator. Zij organiseert dan een adviesgesprek van een taalspecialist met de IB-er en de betreffende groepsleerkracht over het onderwijsaanbod voor deze leerling, gebaseerd op de middelen die op school aanwezig zijn. 

  
Vragen of opmerkingen?

Heeft u opmerkingen of vragen over de aanmeldingsprocedure of het aanbod in de Nieuwkomersgroep? Wilt u weten wanneer uw leerling weer terugkomt op school? Of heeft u behoefte aan een aanvullend advies voor de vervolgopvang als de nieuwkomer weer bij u is teruggekomen? Neemt u gerust contact op met de coördinator van het project.

Meer informatie over onderwijs aan nieuwkomers en vervolgonderwijs 2e jaars nieuwkomers kunt u vinden op http://www.hetabc.nl/nieuwkomers/tweedejaars

 

Contact
Rachel Hogerwerf

Coördinator project Nieuwkomers Zuidoost

(020) 600 13 41 (Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost)

(06) 49 90 94 62
rhogerwerf@ppozo.nl