Skip to content

Aanmelding Time Out Voorziening (TOV)

Aanmelding Time Out Voorziening (TOV)
Voorafgaand aan plaatsing door Adviesloket:
 

Alle mogelijkheden binnen de basisondersteuning zijn benut en gedocumenteerd. 

 • Van mogelijkheden tot ondersteuning op de basisschool door inzet van een arrangement extra ondersteuning is onvoldoende effect te verwachten of gebleken.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Het is duidelijk dat een TLV aangevraagd gaat worden en alle partijen zijn het daarover eens;
 • Het is niet verantwoord of mogelijk dat de leerling op de school van herkomst blijft tot de tlv wordt afgegeven, thuiszitten is aan de orde of dreigt. Dit wordt getoetst door de orthopedagoog van het adviesloket, samen wordt bekeken of er geen andere opties zijn. De orthopedagoog adviseert welk SBO het beste past. Het bestuur bekrachtigt het advies van de orthopedagoog.
 • De basisschool zorgt voor toestemming van ouders.
 • De basisschool zorgt dat de tlv aanvraag bij de start van de time out bij het SWV ligt.
 • Via Kindkans wordt bij het adviesloket de time out plaats aangevraagd.
 • De time out is dan een soort wachtplek op één van de SBO´s  in Zuidoost tot de tlv wordt afgegeven; tot de tlv is afgegeven en de leerling ingeschreven staat op de SBO school of een andere school (bijvoorbeeld SO) blijft de leerling ingeschreven bij de school van herkomst, deze school blijft verantwoordelijk;
 • De plaatsing start altijd met een gesprek met ouders, de school van herkomst, de orthopedagoog van het adviesloket en de SBO school.
 • Het SWV probeert deze tlv aanvragen met voorrang te behandelen.

 

2. De plaatsing is een time out. Doel is dat de leerling terug gaat naar de school van herkomst.

 • De basisschool zorgt voor toestemming van ouders.
 • Via Kindkans wordt bij het adviesloket de time out plaats aangevraagd.
 • De orthopedagoog van het adviesloket adviseert een time out, bekrachtigd door het  bestuur.
 • De plaatsing start altijd met een gesprek met ouders, de school van herkomst, de orthopedagoog van het adviesloket en de SBO school.
 • De leerling blijft ingeschreven bij de basisschool van herkomst, die dus verantwoordelijkheid blijft dragen. Dit vraagt een sterke  betrokkenheid van basisschool van herkomst tijdens de TOV-plaatsing, het onderwijsprogramma loopt door, daar worden afspraken over gemaakt. Er zijn minimaal 6 wekelijks evaluaties.
 • Uitdrukkelijke betrokkenheid de ouders tijdens de TOV-plaatsing in de vorm van aanwezigheid bij de (tussen)evaluaties. 
 • Betrokkenheid van de school van herkomst, de ouders en het Adviesloket bij (tussen)evaluaties. Verslaglegging in Kindkans.
 • De leerling werkt tijdens de TOV-plaatsing in principe uit de methodes van de betreffende SBO-school. De leerling wordt daarbij in een passende niveaugroep geplaatst.
 • Aan het einde van een traject is er een eindevaluatie. Tijdens de eindevaluatie worden op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling, handelingsadviezen geformuleerd voor de leerkracht waar het kind (terug)geplaatst wordt. Deze worden opgenomen in het groeidocument.
 • Datum en wijze van terugplaatsing wordt vastgesteld.
 • Indien er nog onvoldoende zicht is op de onderwijsbehoeften van de leerling, een passende aanpak of er blijkt meer tijd nodig voor de beoogde ontwikkeling van de leerling dan is het mogelijk de TOV-plaatsing met maximaal 3 maanden te verlengen.  

Weergave in kindkans. 

 • Indien tijdens de eindevaluatie blijkt dat ondanks alle inspanningen gedurende de TOV-plaatsing terugplaatsing naar de school van herkomst of een andere reguliere basisschool niet haalbaar is, wordt de gebruikelijke procedure voor het aanvragen van een TLV gevolgd.

Na terugplaatsing

 • Er worden afspraken met het SBO gemaakt over de nazorg.
 • Er volgt na verloop van tijd een evaluatiegesprek.