Vacature Co÷rdinator Nieuwkomers

8 uur per week per 1 januari 2019

Op 4 basisscholen in Zuidoost zijn in totaal 7 nieuwkomersgroepen. De co÷rdinatie op kwaliteit en afstemming van de nieuwkomersgroepen is belegd bij het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO). Omdat de huidige co÷rdinator haar baan heeft opgezegd, zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe co÷rdinator.

De nieuwkomersgroepen bieden eerste opvang onderwijs aan leerlingen die uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken en verstaan. Gedurende ongeveer een jaar wordt intensief gewerkt aan de mondelinge en schriftelijke (Nederlandse) taalvaardigheid van de leerlingen. Nieuwkomers zijn leerlingen met tijdelijke specifieke onderwijsbehoeften. De specifieke ondersteuningsbehoefte is erop gericht dat nieuwkomers zo snel mogelijk aan kunnen sluiten op het reguliere onderwijsprogramma van leeftijdgenoten. Het doel van het onderwijs in de nieuwkomersgroepen is dat de leerling na ÚÚn jaar eerste opvangonderwijs zo goed mogelijk in staat is het reguliere onderwijs te volgen. Na de periode van eerste opvang stromen de leerlingen in principe terug naar de stamschool.

Rol co÷rdinator
De co÷rdinator nieuwkomersgroepen stuurt in opdracht van de schoolbesturen op de kwaliteit en afstemming van het onderwijs in de nieuwkomersgroepen (aanbod, leermiddelen, professionalisering leraren, zorgcyclus, overdracht aan stamschool of voortgezet onderwijs). De co÷rdinator organiseert het overleg over het nieuwkomersonderwijs op bestuurs, directie en leerkrachtniveau. De co÷rdinator vertegenwoordigt het nieuwkomersonderwijs in Zuidoost in het stedelijk en regionaal overleg over het nieuwkomersonderwijs. In het najaar van 2018 wordt door een expert nieuwkomersonderwijs een scan gemaakt van de nieuwkomersgroepen in Zuidoost. Op basis van deze scan zal de expert aanbevelingen doen. De co÷rdinator is verantwoordelijk voor de implementatie van de aanbevelingen die door de schoolbesturen zullen worden overgenomen.

Taken co÷rdinator
 • Advisering aan opvanglocaties m.b.t. kwaliteit eerste opvang onderwijs; uitvoeren aanbevelingen vanuit de screening van de expert
 • Verantwoordelijk voor de implementatie van het werken met het Digitale Meldpunt op de nieuwkomers locaties
 • Overleg met het Centrale Meldpunt en advisering aan BOOZ bij knelpunten in de capaciteit
 • Advisering leerkrachten, IB en directies mbt leermiddelen; leerplan, uitvoering activiteitenplan
 • Ondersteuning van opvanglocatie bij inbedding van de opvanggroep in de zorgstructuur van de school
 • Ondersteuning bij de zorg, uitstroom (naar PO, VO en SBO), (laten) onderzoeken van leerlingen tbv handelingsadviezen voor zorgleerlingen, invullen IOP; een belangrijk instrument is de groeps- en leerlingbespreking die 4 keer per jaar gehouden wordt met leerkrachten en IB
 • Ondersteuning van de evaluatie opbrengsten op leerlingniveau en groepsniveau (in overleg met de IB-er)
 • Adviseren (en organiseren) scholing en begeleiding leraren gericht op aanvullende competenties leraren in nauw overleg met directies en leerkrachten;
 • Informatievoorziening aan basisscholen in Zuidoost; over inhoud en procedure aanmelding
 • Ondersteuning opvanglocatie voor subsidieaanvragen en verantwoording aan subsidieverstrekkers
 • Ondersteuning opvanglocatie bij registratie leerlingen ten behoeve van Rijkssubsidie-aanvraag
 • Opstellen jaarlijkse begroting met voorstel voor verdeling middelen middels activiteitenplan
 • Jaarlijks opstellen activiteitenplan (in overleg met leerkrachten, IB en directie)
 • Contact met de co÷rdinator Passend Onderwijs en Adviesloket waar nodig; brengt nieuwe ontwikkelingen over nieuwkomersonderwijs in relatie tot Passend Onderwijs onder de aandacht
 • Neemt deel aan het Stedelijk Meeting Point Nieuwkomers en draagt zorg voor communicatie over en weer met bestuurders en directies nav deze overleggen
 • Verzorgt contacten met derden, waaronder het co÷rdinatoren ISK in het VO, Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg (OKT), LOWAN (landelijk expertisenetwerk nieuwkomers) overblijforganisaties, Voorleesexpres, enz.
Functie eisen
 • Kennis van het nieuwkomersonderwijs, beleidsmatig en in de dagelijkse schoolpraktijk
 • Afgeronde opleiding HBO, bij voorkeur de PABO en meerdere jaren werkervaring in het basisonderwijs
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden en beweegt gemakkelijk binnen verschillende netwerken
 • Bekend met context en aantoonbare affiniteit met Zuidoost
 • Een gedreven en verbindende persoonlijkheid
 • Goed om kunnen gaan met weerstand
 • Een zelfstandige en flexibele werkhouding
 • Sociaal vaardig, humorvol en creatief
 • Initiatiefrijk en proactief
Aanstelling zal plaatsvinden door detachering via ÚÚn van de schoolbesturen in Zuidoost of door externe inhuur waarbij met een strikt maximum tarief wordt gewerkt.

Vragen of meer informatie nodig? Stuur een e-mail aan Nathalie Bremer, directeur van het PPOZO, via nbremer@ppozo.nl.

Wil jij de rol van co÷rdinator vervullen? Jouw motivatiebrief en CV verwachten we uiterlijk woensdag 12 december 2018 binnen te hebben in pdf format via nbremer@ppozo.nl. Maandag 17 december hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 21 december 2018.