passend onderwijs

advies loket

advies loket
zuidoost

Het Adviesloket biedt ondersteuning aan basisscholen en ouders/verzorgers in Zuidoost bij vragen over (extra) onderwijsondersteuning. Het team bestaat uit Marilou van Ginkel, orthopedagoog, en Monica Codrington, ondersteuner.

De werkwijze omvat adviesgesprekken met zowel school als ouders, handelingsgericht werken, het versterken van de deskundigheid van IB'ers, en het voeren van 1 tot maximaal 5 gesprekken om de onderwijsbehoeften van de leerling te inventariseren.

De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost

Stap 1. Signalering door de leerkracht

De leerkracht signaleert stagnatie en belemmeringen in de ontwikkeling van een kind. De leerkracht betrekt ouders erbij en werkt constructief samen om een oplossing te vinden (‘educatief partnerschap’). Als een leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, start de route op basis van HGW in de klas. Deze ziet er als volgt uit:

• Waarnemen: evalueren van groepsplan en verzamelen leerlingengegevens in groepsoverzicht >

• Doelen stellen en signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften >

• Begrijpen: benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen >

• Plannen: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften > Opstellen van het groepsplan > Realiseren: uitvoeren van het groepsplan.

Van de leerkracht vraagt dit dus dat hij in handelingsgerichte terminologie kan aangeven wat een leerling nodig heeft om weer tot leren te komen en dat hij de cyclus van HGW in de klas doorloopt.

read more

Stap 2. In gesprek met de intern begeleider

Op het moment dat de leerkracht niet tot toereikende oplossingen komt, gaat zij/hij met de intern begeleider in gesprek. De IB’er maakt een analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijk aanpak, maakt afspraken over terugkoppeling en betrekt wederom de ouders bij het traject. De IB’er heeft daarmee de regie in het proces van arrangeren. Deze driehoek van leerkracht, IB’er en ouders moet binnen de basisondersteuning snel en eenvoudig toegang kunnen hebben tot expertise (aanbod) voor vraagverheldering of snelle interventies. Dat kan een ouder- en kindadviseur zijn, of een schoolarts, leerplichtambtenaar etc.

read more

Stap 3. Opschalen

Wanneer de leerkracht, IB’er en ouders geen effectief handelingsplan kunnen opstellen of de ondersteuningsbehoeften niet goed kunnen benoemen, wordt de driehoek uitgebreid met de directeur, het Adviesloket, de ouder- en kindadviseur en andere relevante disciplines, wat resulteert in een zorgbreedteoverleg (ZBO).

De vervolgstap hangt af van de benodigde ondersteuning. Deze kan binnen de basisondersteuning worden uitgevoerd, maar ook buiten de basisondersteuning met behulp van een arrangement dat verder gaat dan de basisondersteuning (zie stap 4b).

Een belangrijke overweging voor het ZBO is dat er één plan moet zijn als de specifieke behoeften ook een gezinsaanpak vanuit de jeugdhulpverlening vereisen. Dit begint met het controleren of er al jeugdhulpverlening is, na de signalering van een stagnerende ontwikkeling, en gaat verder met het verkennen van een gecombineerde aanpak.

Scholen en ouders kunnen advies inwinnen bij het Adviesloket, en samen besluiten tot het aanvragen van een arrangement. De school vraagt arrangementen aan (zie stap 4).

Als de leerling tijdelijk elders moet worden geplaatst, kan een aanvraag worden ingediend voor een time-outplaats (zie stap 5).

read more

Stap 4a. Arrangeren in de basisondersteuning

Van het budget dat de school voor basisondersteuning beschikbaar heeft, organiseert zij de betreffende ondersteuning. Ook hier kan sprake zijn van naar binnengehaalde ondersteuning door bijvoorbeeld inzet van de OKA (Ouder Kind Adviseur). School kan deze ondersteuning zelf inzetten. Indien wenselijk kan het Adviesloket worden ingezet voor extra advies.

read more

Stap 4b. School ARRangement (SARR)

De school kan bovenop de basisondersteuning een arrangement voor een groep leerlingen -bijvoorbeeld een groepje leerlingen met achterstanden bij rekenen of taal- een school arrangement aanvragen via de orthopedagogen van het adviesloket. Via Kindkans vraagt de school dit met een relatief eenvoudig formulier aan. Leerlingen en ouders zijn natuurlijk op de hoogte.

read more

Stap 4c. Arrangement bovenop de basisondersteuning

Soms gaat een arrangement de afgesproken basisondersteuning te boven. Dat wil zeggen dat de school zonder inzet van extra expertise of middelen handelingsverlegen is. Dan is extra ondersteuning nodig.De school kan via het Adviesloket vragen om de inzet van een individueel arrangement. In een gesprek met leerkracht, intern begeleider, ouders en andere relevante deskundigen/betrokkenen kan worden bepaald welke (extra) ondersteuning nodig is. Het gaat daarbij om extra ondersteuning die binnen de school wordt uitgevoerd. Uit dit gesprek volgt een advies, de bestuurder bekrachtigt dit advies.

read more

Stap 5. Time out

Als de leerling tijdelijk een andere plek nodig heeft waar gewerkt kan worden aan gedrag, waarna de leerling terug keert naar de eigen school, kan een aanvraag gedaan worden van een time out plaats. Inofrmatie voor de aanvraag vind je hier link naar tweede stuk.

Mocht een leerling -ook met extra ondersteuning of hulpverlening- geen passende plek kunnen vinden in het reguliere onderwijs dan kan een tlv aangevraagd worden. Een tlv wordt door de school aangevraagd bij het Samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam-Diemen en getoetst door het SWV. Informatie hierover vind je op de website van het SWV. (link naar deel tlv aanvraag van de website.. De orthopedagogen van het adviesloket kunnen wel meekijken naar het dossier en adviseren over het dossier. Als een aanvraag voor een tlv is gedaan en de situatie op school is echt onhoudbaar. Dan kan na toetsing door de orthopedagoog (én goedkeuring door de bestuurder), in zeer uitzonderlijke gevallen een time out plaats aangevraagd worden.

read more

adviesloket zuidoost

Hier vindt u binnenkort informatie en kunt u pdf bestanden downloaden, of als u vragen heeft contact opnemen met een contact persoon

handige links

Samenwerking schoolbesturen

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er vanaf nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. In Amsterdam Zuidoost werken de basisscholen al jaren intensief samen. Ook als het gaat om passend onderwijs. Als eerste in Amsterdam sloten de schoolbesturen in Zuidoost op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. Dit convenant is inmiddels verlengd tot en met schooljaar 2019/2020. Het ziet ernaar uit dat ook na dit schooljaar de samenwerking gecontinueerd zal worden.

Als ouder, leerkracht, IB’er, directeur of andere betrokkene bij het basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost kun je op deze pagina relevante informatie vinden, over extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs.  Ook staat hier de nodige informatie voor ouders bij het vergaren van kennis over (extra) ondersteuning voor hun kind en andere belangrijke feiten over passend onderwijs. De volgende onderwerpen komen op deze pagina o.a aan bod:

  • Landelijk beleid passend onderwijs
  • Samenwerkingsverband
  • Ondersteuningsplan
  • Verbinding met jeugdzorg Amsterdam

Landelijk beleid passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Dit is waar passend onderwijs over gaat. Op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt actuele informatie over passend onderwijs aangeboden, inclusief informatie over de zorgplicht van scholen. Hier vind je o.a. blogs en video’s van scholen over hun ervaring met passend onderwijs en de toolkit voor scholen.

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document, dat opgesteld wordt door het SWV Amsterdam – Diemen. Elke vier jaar wordt er een nieuw ondersteuningsplan opgesteld  en vastgesteld. In de loop van 2020 zal het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende 4 jaren worden vastgesteld. Het geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs voor Amsterdam en Diemen vormgeeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. Via de onderstaande link komt u bij het huidige ondersteuningsplan.

Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam – Diemen

Het samenwerkingsverband is een vereniging waarvan alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen lid zijn. Het bestaat uit 47 schoolbesturen met in totaal 243 scholen. Op de website van het samenwerkingsverband vind je informatie over de organisatie, maar ook over de manier waarop passend onderwijs in Amsterdam wordt vormgegeven.

Als een reguliere school aantoonbaar onvoldoende extra ondersteuning kan bieden voor een leerling, dan kan de school – in overleg met ouders – een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deze aanvragen kunnen niet bij het adviesloket gedaan worden, maar worden gedaan bij het Samenwerkingsverband Amsterdam – Diemen. Meer inhoudelijke  informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam – Diemen. Een orthopedagoog van het adviesloket kan eventueel met u meedenken en/of adviseren.

Verbinding met jeugdzorg in Amsterdam

Landelijk overheerst het beeld dat passend onderwijs er vooral toe zou leiden dat veel leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs komen. Dat mag voor bepaalde delen van het land gelden, voor Amsterdam is het niet van toepassing. In Amsterdam gaan al jaren relatief weinig kinderen naar het speciaal onderwijs. Het beleid is erop gericht dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs gelijk blijft. Het aantal groeit de laatste jaren licht. Om de jeugdhulp goed op het onderwijs te laten aansluiten, hebben de gemeente en het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over de aansluiting en de implementatie van ouder- en kindteams op scholen.

Activiteiten voor het kind & onderwijs professional

PPOZO organiseert en ontwikkelt een scala aan activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van onderwijsprofessionals bevorderen.

meer over ons